Däckcenter-Autosport: Villkor däckförvaring

1. Förvarade Däck
1.1 Under förvaringstiden tvättar Däckcenter förvarade hjul, kontrollerar mönsterdjup samt förvarar hjulen på ett fackmannamässigt sätt. Hjulen är försäkrade till följd av brand-, inbrotts- och vattenskador för kund som saknar en motorfordonsförsäkring som täcker dessa skador, medan Däckcenter står för självrisken för kund som har en täckande motorfordonsförsäkring.

1.2 Är Kunden konsument gäller dessutom konsumenttjänstlagens (SFS 1985:716) bestämmelser om vad som avses med fel, påföljder vid fel. Kundens rätt att avbeställa förvaringstjänst och Däckcenter rätt till ersättning för förluster i anledning därav, Däckcenters skadeståndsskyldighet samt jämkning av skadestånd.

1.3 Däckcenters ersättningsskyldighet till Kund på grund av skada omfattar inte i något fall förlust i näringsverksamhet.

1.4 Är Kunden konsument gäller konsumenttjänstlagens bestämmelser om reklamation.

1.5 Är Kunden näringsidkare gäller följande beträffande reklamation. Reklamation avseende fel skall innehålla uppgift om felets art och tidpunkten när felet märktes. Har förvaringsuppdraget avslutats får Kunden häva avtalet eller fordra skadestånd på grund av ett dröjsmål endast under förutsättning att han senast inom skälig tid efter uppdragets avslutande har underrättat Däckcenter om att han vill åberopa dröjsmålet.

2. Säkerhet m.m. i förvarade däck
2.1 Däckcenter har panträtt i förvarade hjul till säkerhet för alla förvaringsavgifter och andra fordringar mot Kunden som härrör från detta avtal. Om hjulen förkommer eller förstörs, har Däckcenter istället panträtt i ersättningsbelopp som betalas ut av försäkringsbolag eller någon annan. Förutsatt att kunden har helförsäkring på bilen.

2.2 Är Kunden konsument och sen med betalning får Däckcenter hålla kvar hjulen till dess att Däckcenter fått betalt, eller vid tvist om betalning, till dess att konsumenten ställt godtagbar säkerhet för Däckcenters fordran.

2.3 Är Kunden näringsidkare och sen med betalning har Däckcenter rätt att tidigast 30 dagar efter det att underrättelse om hävning sänts till Kunden realisera förvarade hjul. Endast så mycket av det förvarade godset skall realiseras att kostnaderna för försäljningen och Däckcenters sammanlagda fordringar täcks. Däckcenter skall om möjligt i förväg underrätta Kunden om hur godset kommer att realiseras.

2.4 Är Kunden konsument och har kunden inte avhämtat hjulen inom 1 år efter senaste betalning gäller beträffande Däckcenters rätt att försälja de förvarade däcken bestämmelserna i lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats. (SFS 1985:982)

2.5 Är Kunden näringsidkare och har hjulen inte avhämtats inom 1 år efter senaste betalning tillfaller hjulen Däckcenter.

3. Övriga bestämmelser
3.1 Inlämnarens personuppgifter behandlas av Däckcenter i en säker datamiljö, med tillämpning av gällande industriella standards och övriga lämpliga säkerhetsmetoder och procedurer.

3.2 Kunden kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan utan Däckcenter skriftliga medgivande.

3.3 Det åligger Kunden att se till att Däckcenter har aktuell adress för kallelse till däckskifte.

3.4 Kunden medger att kallelse enligt detta avtal skickas till av Inlämnaren till Däckcenter senast angiven adress. Har kallelse skickats till sådan adress skall Kunden anses delgiven kallelsen.

3.5 Däckcenter har alltid rätt att utgå ifrån att Inlämnaren - om inte annat särskilt anges på incheckningsblanketten i samband med incheckning - är ägare av de förvarade Däcken.